QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT DÂN GIAN CỦA CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ GỢI MỞ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM

  • Nguyễn Thị Tuyết Nga
Từ khóa: Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian, quyền tác giả, cộng đồng, bản địa, tiền bản quyền

Tóm tắt

Trong xu thế hội nhập quốc tế như hiện nay, việc bảo hộ các tác phẩm văn hóa dân gian có ý nghĩa vô cùng lớn đối với mỗi quốc gia. Trong khi các tổ chức như WIPO, UNESCO đang nỗ lực tìm kiếm một hệ thống pháp lý phù hợp chung trong phạm vi quốc tế thì một số quốc gia trong đó có các quốc gia châu Phi đã có những quy định pháp luật hữu hiệu để bảo vệ các tác phẩm dân gian nhằm chống lại việc sử dụng gây ảnh hưởng đến bản sắc của cộng đồng. Bài viết đề cập đến quy định pháp luật của một số nước châu Phi về việc bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian và đưa ra

một số khuyến nghị gợi mở cho Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-29