THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ

  • Nguyễn Thanh Quyên
Từ khóa: Khởi kiện, thời hiệu, vụ án hành chính

Tóm tắt

Bài viết tập trung phân tích ba vấn đề chính: (1) Những quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện. Bao gồm các nội dung về thời hạn được quyền khởi kiện, cách xác định thời hiệu khởi kiện và các trường hợp không được tính vào thời hiệu khởi kiện; (2) Thực trạng thực hiện và áp dụng quy định của pháp luật về thời hiêu khởi kiện vụ án hành chính; (3) Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật và thực hiện quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-29