HOÀN THIỆN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • Nguyễn Duy Thanh
Từ khóa: Doanh nghiệp, trách nhiệm hành chính, môi trường

Tóm tắt

Cho đến nay, quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý hành chính của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tương đối đầy đủ. Tuy nhiên các quy định này vẫn còn nhiều bất cập và thiếu tính khả thi gây khó khăn trong việc áp dụng pháp luật. Chính vì vậy, việc nghiên cứu phân tích chỉ ra những hạn chế của pháp luật, từ đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý hành chính đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-29