QUY ĐỊNH VỀ ƯU ĐÃI CHO CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI

  • Phạm Thị Minh Trang
  • Phạm Thị Ngọc hà
Từ khóa: Chính sách nhà ở xã hội, ưu đãi, phát triển dự án xây dựng nhà ở xã hội

Tóm tắt

Mặc dù Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn đã có quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nhưng các quy định ưu đãi vẫn chưa thực sự có hiệu quả và thu hút chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội nằm đáp ứng nhu cầu đang tăng cao hiện nay tại Việt Nam. Bài viết phân tích quy định của pháp luật về ba loại ưu đãi bao gồm: (i) Ưu đãi về quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; (ii) Ưu đãi về vay vốn thực hiện dự án đầu tư  xây dựng nhà ở xã hội; (iii) Ưu đãi về thuế. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-29