HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

  • Nguyễn Văn Trường
Từ khóa: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, Luật Đất đai

Tóm tắt

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về đất đai, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có đất bị thu hồi. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá một số vấn đề vướng mắc trong quy định của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; từ đó, đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-29