Quay trở lại chi tiết bài viết ĐỘ DÀI ĐẠI SỐ LOBACHEVSKY TRONG HÌNH HỌC VỚI MÔ HÌNH NỬA MẶT PHẲNG POINCARÉ, MỘT SỐ ÁP DỤNG Tải xuống tải PDF