PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC GIẾNG SỬ DỤNG CHO SINH HOẠT Ở HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

  • Phan Quỳnh Trâm

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành tại thị trấn Phú Hòa và 8 của huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên nhằm đánh giá chất lượng nước giếng dùng trong sinh hoạt ở khu vực huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 16 mẫu nước giếng được lấy từ các giếng khoan giếng đào trên địa bàn huyện Phú Hoà để phân tích và đánh giá chất lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy nước giếng ở một số xã đã bị ô nhiễm các hợp chất hữu cơ, sắt và coliform. Nồng độ các thông số như tổng sắt tan, amôni, nitrat và coliform tổng số ở một số mẫu nước giếng vượt giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT và QCVN 02:2009/BYT. Kết quả nghiên cứu này đã đánh giá chất lượng nước giếng ở khu vực huyện Phú Hòa toàn diện hơn, giúp cho các nhà quản lý quy hoạch nguồn tài nguyên nước ngầm hợp lý hơn, đồng thời đưa ra các khuyến cáo kịp thời cho người dân trong việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước ngầm.

Từ khóa: nước giếng, chất lượng nước, huyện Phú Hòa

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-23
Chuyên mục
Bài viết