PHÂN LẬP VITEXIN VÀ KHẢO SÁT TÁC DỤNG KHÁNG OXY HÓA IN VITRO CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ ME (Tamarindus indica L., Fabaceae)

  • Huỳnh Anh Duy

Tóm tắt

Cây me là loài thực vật quen thuộc với hầu hết người dân Việt Nam. Tuy nhiên, hầu như không có nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng sinh học của dược liệu này tại Việt Nam. Bài bào này được thực hiện với mục tiêu phân lập chất tinh khiết và khảo sát tác dụng kháng oxy hóa in vitro bằng thử nghiệm quét gốc tự do DPPH của các cao chiết từ lá me (Tamarindus indica L.). Từ đó, bằng kỹ thuật sắc ký cột và biện giải cấu trúc bằng phương pháp phổ NMR, lần đầu tiên phân lập được một flavonoid C-glucoside tinh khiết là vitexin. Bên cạnh đó, trong thử nghiệm DPPH, cao ethyl acetate cho hoạt tính kháng oxy hóa mạnh nhất với IC50  = 13,19 µg/mL, so với chất đối chiếu là acid ascorbic (IC50 = 4,71 µg/m). Những kết quả này làm tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn, định hướng sử dụng một loại dược liệu phổ biến với tác dụng kháng oxy hóa.

Từ khóa: DPPH, kháng oxy hóa, Tamarindus indica, vitexin, lá me

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-23
Chuyên mục
Bài viết