Quay trở lại chi tiết bài viết PHÂN LẬP VITEXIN VÀ KHẢO SÁT TÁC DỤNG KHÁNG OXY HÓA IN VITRO CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ ME (Tamarindus indica L., Fabaceae) Tải xuống tải PDF