NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH MÔ SẸO VÀ TẾ BÀO ĐƠN CÂY GỖ GIÁNG HƯƠNG QUẢ TO (Pterocarpus macrocarpus Kurz)

  • Nguyễn Thị Kim Triển

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Javel và thời gian khử trùng, môi trường khoáng, nồng độ α-NAA và cách đặt mẫu cấy đến quá trình tạo mô sẹo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các mẫu thân non cây giáng hương quả to được khử trùng ở nồng độ Javel (1 nước: 1 Javel) trong thời gian 4 phút sẽ cho tỷ lệ mẫu sạch cao nhất đạt 86.67%. Mẫu thân non giáng hương quả to đặt mặt cắt dọc hướng xuống dưới, mô sẹo được hình thành cao nhất 83.33% với kích thước mô sẹo 5.17 mm trên môi trường ½ MS bổ sung 0.5 mg/l α–NAA. Tế bào đơn thu được có hình bầu dục. Nghiên cứu này sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu về tế bào đơn giáng hương quả to sau này.

Từ khóa: Pterocarpus macrocarpus Kurz, mô sẹo, tế bào đơn, α-NAA

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-23
Chuyên mục
Bài viết