Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH MÔ SẸO VÀ TẾ BÀO ĐƠN CÂY GỖ GIÁNG HƯƠNG QUẢ TO (Pterocarpus macrocarpus Kurz) Tải xuống tải PDF