MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH PHÚ YÊN VÀ NAM TRUNG BỘ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

  • Nguyễn Văn Thưởng

Tóm tắt

Phát triển du lịch sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi diện mạo của nhiều tỉnh trong từng vùng, miền và cả nước. Những kết quả thu được của sự phát triển du lịch ở Nam Trung bộ trong thời gian qua đã có nhiều thay đổi, song để mang tính địa phương hóa và quốc tế hóa về du lịch thì phải khai thác có hiệu quả.

Chúng tôi muốn trao đổi định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó tạo sự chú ý từ các nhà đầu tư, niềm tin từ khách du lịch, phát huy mọi nguồn lực để góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của vùng miền và cả nước trong bối cảnh hội nhập.

Từ khóa: Phát triển du lịch, phát triển bền vững, bối cảnh hội nhập

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-23
Chuyên mục
Bài viết