ẨN DỤ Ý NIỆM “XANH” TRONG TIẾNG VIỆT

  • Nguyễn Thị Liên

Tóm tắt

Dưới ánh sáng của ngôn ngữ học tri nhận, ẩn dụ được xem là một trong những hình thức tư duy ý niệm, phản ánh lối tư duy và ý niệm hóa của con người về thế giới xung quanh thông qua các biểu thức ngôn ngữ, một cơ chế nhận thức mà thông qua nó, logic của những khái niệm có tính trừu tượng được thay thế bằng logic của những khái niệm có tính cụ thể hơn. Trong phạm vi bài báo khoa học này, chúng tôi hướng sự quan tâm vào ẩn dụ ý niệm màu sắc, trong đó màu xanh là một ý niệm nguồn ánh xạ sang miền đích khác nhau được người Việt tri nhận.

Từ khóa:  ẩn dụ ý niệm, biểu thức ngôn ngữ, màu xanh, miền nguồn, miền đích

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-25
Chuyên mục
Bài viết