ĐỊNH LÝ VỀ CÁC ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY TRONG HÌNH HỌC VỚI MÔ HÌNH NỬA MẶT PHẲNG POINCARÉ, MỘT ÁP DỤNG

  • Lê Hào

Tóm tắt

Trong một bài báo trước đây, chúng tôi trình bày Định lí về điều kiện  thẳng hàng của các điểm Lobachevsky trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré. Áp dụng kết quả từ bài báo đó, chúng tôi thu được Định lí 2.1 về điều kiện  đồng quy của các đường thẳng Lobachevsky và nêu một áp dụng của Định lý này.

Từ khóa: Mô hình nửa mặt phẳng Poincaré, đoạn thẳng Lobachevsky, đường thẳng Lobachevsky, độ dài đại số Lobachevsky.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-25
Chuyên mục
Bài viết