Quay trở lại chi tiết bài viết THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN Tải xuống tải PDF