Quay trở lại chi tiết bài viết TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC PHÚ YÊN SỐ 30/2022 Tải xuống tải PDF