NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở TỈNH PHÚ YÊN

  • Nguyễn Thị Hải Hạnh, Hoàng Lưu Bảo, Bùi Thị Bích Ngọc

Tóm tắt

Nghiên cứu này hướng đến việc đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của thư viện của một số trường đại học ở tỉnh Phú Yên. Dựa trên việc so sánh các mô hình nghiên cứu về sự hài lòng, kế thừa các nghiên cứu cùng với sự phân tích của nhóm tác giả, mô hình lý thuyết về sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của thư viện tại một số trường đại học ở tỉnh Phú Yên được xây dựng với sáu nhân tố cụ thể sau: (1) Sự tin cậy, (2) Sự đáp ứng, (3) Năng lực phục vụ, (4) Thể thức hành chính, (5) Phương tiện hữu hình, (6) Sự đảm bảo.

Từ khóa: sự hài lòng, dịch vụ thư viện, sinh viên, Phú Yên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-10
Chuyên mục
Bài viết