Thư viện Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

  • Phan Trường Nhất

Tóm tắt

Trong bài viết này, tác giả trình bày tổng quan về kiểm định chất lượng giáo dục và các yêu cầu, tiêu chí, vai trò của thư viện trường trong công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Trên cơ sở của việc phân tích thực trạng công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đưa ra đề xuất về quy trình cụ thể và một số giải pháp cho thư viện trong quá trình hỗ trợ công tác này thời gian tới.

Từ khóa: kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, thư viện đại học, Đại học Công nghệ Thông tin.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-10
Chuyên mục
Bài viết