Quay trở lại chi tiết bài viết Covid-19 là sự kiện bất khả kháng hay hoàn cảnh thay đổi cơ bản – nhìn từ góc độ pháp lý Tải xuống tải PDF