Yếu tố tôn giáo trong cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm (01/11/1963)

  • Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
  • Cung Lê
Từ khóa: Tôn giáo; đảo chính; chế độ Ngô Đình Diệm

Tóm tắt

Tổng hợp và phân tích các nguồn tư liệu trong và ngoài nước, nhóm tác giả làm rõ yếu tố tôn giáo dẫn đến cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm (01/11/1963). Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng liên quan đến sự ra đời chế độ Ngô Đình Diệm (7/7/1954) và chính sách cai trị miền Nam của chế độ này trong suốt 9 năm (1954-1963) trên tất cả các lĩnh vực, từ tư tưởng - chính trị, kinh tế - xã hội đến văn hóa - giáo dục. Năm 1963, cùng với sự phát triển của cách mạng miền Nam, yếu tố tôn giáo đã đẩy mâu thuẫn nội bộ Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm tiến đến điểm nút không thể khắc phục được, dẫn đến cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm (01/11/1963) tất yếu diễn ra.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC