Bộ Khót và uy lực của Bố Mo người Mường

  • Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
  • Nhi Vũ Hồng
Từ khóa: Khót; bố Mo; người Mường; vía.

Tóm tắt

Ở người Mường, người chuyên đi hành lễ đám ma được gọi là bố Mo. Theo quan niệm của người Mường, bố Mo có khả năng đặc biệt - có thể giao tiếp với người đã chết. Để hành lễ, bố Mo phải có bộ Khót. Bộ Khót là những vật thiêng, chứa siêu lực do Trời ban tặng và được truyền từ đời này sang đời khác. Mỗi viên Khót đều có sức mạnh và ý nghĩa nhất định, trợ giúp cho bố Mo ngăn chặn, xua đuổi ma quỷ không cho làm hại con người. Người Mường có câu “quý như Khót” để nói không có gì so sánh được với Khót. Mỗi bố Mo có bộ Khót với số lượng khác nhau. Bố Mo có nhiều Khót thì siêu lực trừ tà, át ma càng lớn và càng có uy tín. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến vai trò, giá trị của bộ Khót và bố Mo trong đời sống văn hóa tinh thần của người Mường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-04
Chuyên mục
TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC