Hướng tới cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào hội nhập và phát triển

  • Hùng Nguyễn Bá
Từ khóa: Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào; chùa Việt Nam tại Lào; cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào

Tóm tắt

Hội thảo khoa học về Phật giáo Việt Nam tại Lào sắp được tổ chức là một sự kiện quan trọng trong quan hệ Phật giáo giữa hai quốc gia, góp phần tăng cường sự hiểu biết về Phật giáo Việt Nam tại Lào, thúc đẩy sự gắn bó mật thiết của hai Giáo hội và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào. Bài viết của chúng tôi có tiêu đề: “Hướng tới cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Lào hội nhập và phát triển” và gồm  03 nội dung chính: (1) Một vài nét về đời sống văn hóa tâm linh Phật giáo của cộng đồng người Việt Nam tại Lào; (2) Vai trò của Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào trong việc hỗ trợ Phật giáo Việt Nam tại Lào ổn định và phát triển, từng bước hội nhập vào xã hội Lào, đáp ứng đời sống văn hóa, tinh thần của bà con hai nước Việt- Lào; (3) Những vấn đề đặt ra hiện nay và giải pháp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-06
Chuyên mục
TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN