Sự hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức của Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào và những vấn đề đặt ra

  • Quang Thích Minh
Từ khóa: Ban điều phối; Phật giáo Việt Nam tại Lào; sự hình thành; phát triển; vấn đề đặt ra

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng Phật  giáo Việt Nam tại Lào, năm 2018, Trung ương Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào đã ra quyết định 483/GHPG về việc thành lập Ban Chuyên trách điều phối Phật giáo Lào - Việt Nam, bổ nhiệm Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích làm Trưởng ban. Căn cứ Quyết định số 483/GHPG, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng ra Quyết định thành lập Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam - Lào tại Lào. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào. Bài viết sẽ tập trung trình bày quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức, những vấn đề đặt ra của Ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-21
Chuyên mục
TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN