Vai trò của một số tăng ni và cư sĩ trong quá trình hình thành, phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào

  • Tuấn Chu Văn
Từ khóa: Tăng ni; cư sỹ; hình thành; phát triển; Phật giáo Việt Nam tại Lào

Tóm tắt

Quá trình hình thành, phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào đã có lịch sử lâu dài, gắn liền với quá trình người Việt Nam di cư và định cư tại đây. Có thể tạm chia quá trình này thành 3 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất: trước thế kỷ XX, giai đoạn thứ hai: từ đầu thế kỷ XX đến năm 1981 và giai đoạn thứ ba: từ 1981 đến nay. Trong các giai đoạn này, giai đoạn thứ hai là giai đoạn hết sức quan trọng bởi hầu hết những ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Lào đều được xây dựng trong giai đoạn này. Đây cũng là giai đoạn có sự tham gia đóng góp của nhiều vị tăng, ni, cư sỹ Phật giáo Việt Nam cũng như cộng đồng Việt kiều tại Lào. Bài viết này dựa trên một số tài liệu ít ỏi hiện có và tài liệu điền dã hầu hết các ngôi chùa Việt Nam tại Lào vào tháng 9/2019 của tác giả để làm rõ vai trò, đóng góp của một số vị tăng ni, cư sỹ tiêu biểu, như: Hòa thượng Thích Nhật Liên, Hòa thượng Thích Trung Quán, Hòa thượng Thích Thanh Tuất, Hòa thượng Thích Minh Lý, ông Trịnh Văn Phú, v.v... Qua đó góp phần làm rõ quá trình hình thành, phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-21
Chuyên mục
TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN