Quay trở lại chi tiết bài viết Vai trò của một số tăng ni và cư sĩ trong quá trình hình thành, phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào Tải xuống tải PDF