Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam ở Lào

  • Lạc Thích Thọ
  • Hoan Nguyễn Thị Thu
Từ khóa: Bảo tồn, văn hóa Phật giáo, Lào
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-21
Chuyên mục
TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN