Thờ cúng tổ tiên và sinh hoạt Phật giáo trong cộng đồng Phật tử người Việt tại Lào hiện nay

  • Quý Nguyễn Văn
  • Lan Anh Hoàng Thị
Từ khóa: Thờ cúng tổ tiên; sinh hoạt Phật giáo; Phật tử; người Việt; Lào

Tóm tắt

Bài viết này là kết quả khảo sát, điền dã của chúng tôi tại Lào từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 9 năm 2019 nhằm tìm hiểu đời sống văn hóa, tôn giáo của cộng đồng người Việt tại Lào. Đây là việc làm cần thiết vì hiện nay ở Lào có hơn 100.000  Việt kiều và cũng để củng cố sâu sắc hơn tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt - Lào hiện nay. Trong quá trình khảo sát, điền dã, quan sát và phỏng vấn một số Phật tử, chúng tôi thấy rằng, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt tại Lào khá đa dạng. Nhưng ở bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến sinh hoạt thờ cúng tổ tiên và sinh hoạt Phật giáo của cộng đồng Phật tử người Việt tại Lào

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-21
Chuyên mục
TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN