Vai trò của Phật giáo Việt Nam trong đời sống cộng đồng người Việt tại Lào (Nghiên cứu trường hợp chùa Phật Tích ở Viêng Chăn)

  • Dương Nguyễn Hồng
Từ khóa: Vai trò; Phật giáo Việt Nam; Lào; người Việt.

Tóm tắt

Phật giáo Việt Nam tại Lào đang có 14 ngôi chùa ở khắp ba miền (Thượng, Trung và Hạ Lào). Thông qua nguồn tư liệu khảo sát điền dã đầu tháng 9/2019 và những tư liệu từ các công trình nghiên cứu có liên quan, trong bài viết này, tác giả đề cập đến ba vai trò của Phật giáo Việt Nam trong đời sống cộng đồng người Việt tại Lào: 1) Là chỗ dựa vững chắc tinh thần; 2) Là nơi liên kết cộng đồng; 3) Là nơi chia sẻ khó khăn đời sống vật chất. Để có cái nhìn sâu hơn, cụ thể hơn, bài viết chọn chùa Phật Tích tại Thủ đô Viêng Chăn để trình bày như một trường hợp điển hình. Tuy nhiên, cũng có sự mở rộng liên hệ với các chùa khác ở Lào để thấy được tính đa diện trong từng vai trò

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-21
Chuyên mục
TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN