Lịch sử hình thành, phát triển và thực trạng Phật giáo Việt Nam ở Lào

  • Thật Thích Minh
Từ khóa: Chùa Việt; cộng đồng; người Việt; Lào; Phật giáo Việt Nam.

Tóm tắt

Bài viết nhằm góp thêm tư liệu nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo trong cộng đồng người Việt Nam ở Lào nói riêng. Nội dung bài viết trình bày 3 nội dung: 1) Lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào từ năm 1955 đến nay; 2) Thực trạng Phật giáo Việt Nam tại Lào; 3) Một số vấn đề đặt ra tại các ngôi chùa Việt ở Lào hiện nay. Qua việc tìm hiểu về những ngôi chùa Việt ở Lào, tác giả sẽ minh định về thời gian du nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào và những hoạt động Phật sự của Phật giáo Việt Nam trong đời sống cộng đồng người Việt tại Lào. Từ đó để thấy được những vấn đề khó khăn đang tồn tại, tìm ra giải pháp để Phật giáo Việt Nam tại Lào phát triển bền vững hơn trong tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-21
Chuyên mục
TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN