Quay trở lại chi tiết bài viết Hoạt động chính trị của nhóm trí thức Công giáo cấp tiến tại Miền Nam trước năm 1975 Tải xuống tải PDF