Hậu thế tục: Cuộc tranh luận và các chủ đề liên quan

  • Nguyễn Xuân Nghĩa
Từ khóa: Thế tục; giải thế tục; hậu thế tục; xã hội hiện đại.

Tóm tắt

Hậu thế tục là một vấn đề mới trong nghiên cứu tôn
giáo những năm gần đây. Bài viết trình bày ba điểm chính về
vấn đề này. Trước hết, là tranh luận giữa những người phê bình
và những người ủng hộ việc sử dụng thuật ngữ này. Tiếp đến,
mối tương quan giữa thế tục và hậu thế tục cần được làm rõ
hơn. Và cuối cùng, để hiểu hơn vấn đề phức tạp này cần làm rõ
những chủ đề có liên quan khi đề cập đến khái niệm hậu thế tục.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-09
Chuyên mục
Articles