Những đặc trưng cơ bản của đạo Bà La Môn trong cộng đồng người Chăm ở Việt Nam

  • Vũ Thị Thu Hà, Đổng Thành Danh
Từ khóa: Đạo Bàlamôn; cộng đồng Chăm; Việt Nam; đặc trưng.

Tóm tắt

Bàlamôn là tôn giáo lớn hình thành từ Ấn Độ, trong
tiến trình lịch sử, tôn giáo này đã sớm du nhập vào vương quốc
Champa cổ từ những năm đầu Công nguyên. Tuy nhiên đạo
Bàlamôn sau khi du nhập vào Champa đã được bản địa hóa, trở
thành một kiểu tôn giáo dân tộc hoàn toàn độc lập và khác xa
với nguyên bản. Ngày nay, tính chất bản địa hóa này thể hiện rõ
nét trong đời sống, thực hành tín ngưỡng và tôn giáo của đồng
bào Chăm – Những hậu duệ của người Champa xưa. Do vậy,
các yếu tố Bàlamôn trong cộng đồng Chăm cũng mang những
đặc trưng cơ bản với nhiều nét đặc thù không có ở bất cứ cộng
đồng nào. Những đặc trưng này được thể hiện rất rõ trong hệ
thống niềm tin, triết lý tôn giáo, trong các nghi lễ thực hành, các
chuẩn mực quy định trong đời sống, đạo đức…của cộng đồng
này. Bài viết này sẽ làm rõ nhiều khía cạnh đặc trưng của đạo
Bàlamôn trong thực hành văn hóa tâm linh của người Chăm
hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-09
Chuyên mục
Articles