Tín ngưỡng thờ 108 vị Chiêu Ứng Anh Liệt của người Hoa Hải Nam ở Việt Nam

  • Mai Thuỳ Anh
Từ khóa: Người Hoa; người Việt; tín ngưỡng; Chiêu Ứng Anh Liêṭ.

Tóm tắt

Xuất phát từ những nguyên nhân kinh tế và biến động chính trị mà người Hoa đã di cư đến Việt Nam dưới nhiều hình thức, từ lẻ tẻ, tự  phát đến ồ ạt, quy mô. Trong suốt quá trình định cư ở Việt Nam, ngoài những tín ngưỡng truyền thống được người Hoa mang theo từ quê hương bản quán thì trong đời sống của họ còn nảy sinh một số tín ngưỡng mới, tiêu biểu là tín ngưỡng thờ 108 vị Chiêu Ứng Anh Liệt của người Hoa Hải Nam. Từ góc nhìn Tôn giáo học, bài viết trình bày sự hình thành, phát triển; những đặc đểm nổi bật và những giá trị của tín ngưỡng này đối với người Hoa và người Việt hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-09
Chuyên mục
Articles