Vai trò và vị trí của thầy tào người Nùng Phàn Slình ở thôn Sơn Hồng, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

  • Lý Viết Trường
Từ khóa: Nùng Phàn Slình; thầy tào; Sơn Hồng; Lạng Sơn.

Tóm tắt

Bài viết là kết quả từ nghiên cứu điền dã tại thôn Sơn
Hồng trong tháng Một và tháng Hai năm 2021. Qua tổng quan
tài liệu, tôi nhận thấy những công trình đã công bố về tín
ngưỡng tào ở Việt Nam và Trung Quốc hầu như mới chỉ đề cập
đến khía cạnh tín ngưỡng, trong khi đời sống của thầy tào vẫn
chưa được các nhà nghiên cứu tìm hiểu. Dựa trên những phát
hiện trong quá trình nghiên cứu điền dã, bài viết đi sâu phân
tích đời sống kinh tế và vị thế xã hội của thầy tào ở thôn Sơn
Hồng, qua đó góp thêm một góc nhìn về thầy tào - những người
được cho là trí thức dân gian, có vai trò quan trọng trong đời
sống tinh thần của người Nùng Phàn Slình từ truyền thống tới
hiện tại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-09
Chuyên mục
Articles