Quay trở lại chi tiết bài viết Basic properties of debris disks around nearby young brown dwarf candidates Tải xuống tải PDF