Phương pháp bán giám sát trong phân loại lớp phủ trên ảnh vệ tinh sử dụng thuật toán Mountain

  • Mai Đình Sinh
  • Trịnh Lê Hùng
  • Đào Khánh Hoài

Tóm tắt

Ngày nay có nhiều thuật toán phân loại ảnh vệ tinh như K – Means, ISODATA, hình hộp, khoảng cách ngắn nhất… Tuy nhiên, hầu hết các thuật toán này đều dựa vào thuộc tính quan trọng của mỗi điểm ảnh với lân cận của nó là sự giống nhau và khác nhau về màu sắc mà không quan tâm đến các thuộc tính khác của các cụm như mật độ, hình dáng cụm… Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất phương pháp phân loại lớp phủ dựa trên thuật toán Mountain sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh quang học Landsat. Kết quả nhận được cho thấy, chất lượng các cụm tốt hơn khi so với kết quả phân loại dựa trên một số thuật toán khác như K-Means và ISODATA.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2016-04-28