TÍCH HỢP TOÁN – SINH HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG: TRƯỜNG HỢP KHÁI NIỆM XÁC SUẤT

  • Nguyễn Thị Nga
  • Phan Nữ Nhật Hạnh

Tóm tắt

Trong bối cảnh Giáo dục nước ta sau năm 2018 thay đổi theo định hướng tiếp cận năng lực, có nhiều định hướng dạy học mới được chú trọng như dạy học mô hình hóa toán học, dạy học tích hợp Toán và các môn khoa học khác... Dạy học theo những định hướng này là cách mang lại nghĩa cho các tri thức toán học, giúp học sinh nhận thấy ứng dụng hiệu quả của toán học đối với thực tế cuộc sống nói chung và đối với các khoa học khác nói riêng. Xác suất là một đối tượng tri thức có nhiều giá trị ứng dụng, trong đó lĩnh vực thụ hưởng hiệu quả ứng dụng này có thể nhắc đến là di truyền học. Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu sách giáo khoa Toán lớp 11, Sinh học lớp 9 và lớp 12 hiện hành trên phương diện tích hợp và kết quả triển khai một bộ câu hỏi điều tra trên học sinh để tìm hiểu mức độ huy động kiến thức về xác suất của họ trong việc giải quyết các bài toán di truyền học.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-13
Chuyên mục
Bài viết