CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Phan Văn Quang
Từ khóa: yếu tố ảnh hưởng; tiếp cận năng lực; Thành phố Hồ Chí Minh; quản lí; trường THCS; đánh giá kết quả học tập môn Toán

Tóm tắt

Đánh giá kết quả học tập (KQHT) theo tiếp cận năng lực là quá trình thu thập, phân tích và xử lí thông tin nhằm xác nhận sự phát triển năng lực người học thông qua việc người học vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ vào thực hiện các nhiệm vụ hoặc giải quyết các tình huống học tập gắn với bối cảnh thực tiễn. Quản lí hoạt động đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là nhiệm vụ quan trọng của người Hiệu trưởng (HT) nhà trường. Bài viết dưới đây trình bày kết quả nghiên cứu lí luận về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động này ở trường trung học cơ sở (THCS) Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đồng thời trình bày kết quả khảo sát thực trạng về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến hoạt động nêu trên ở các trường THCS trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu khảo sát 104 CBQL (HT, PHT, TTCM) và 216 giáo viên (GV) Toán cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố từ khá ảnh hưởng đến rất ảnh hưởng và đạt 100% từ khá ảnh hưởng trở lên trên toàn mẫu. Kết quả này có thể là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để HT các trường quan tâm và đề ra các biện pháp nhằm quản lí hoạt đánh giá KQHT môn Toán theo tiếp cận năng lực HS đạt hiệu quả.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-16