THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH ĐỒNG NAI

  • Khuất Hữu Anh Tuyến
Từ khóa: Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai; quản lí; hoạt động dạy học; quản lí hoạt động dạy học

Tóm tắt

Nâng cao hiệu quả quản lí (QL) hoạt động dạy học (HĐDH) ở Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong các nội dung QL nhà trường. Nghiên cứu được tiến hành trên các nội dung: QL hoạt động giảng dạy của giảng sư; QL hoạt động học tập của tăng ni sư (TNS); QL hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; QL việc đảm bảo các điều kiện HĐDH. Kết quả khảo sát 35 cán bộ QL và 300 người học cho thấy Trường vẫn còn hạn chế trong công tác QL liên quan đến tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát hoạt động giảng dạy; tổ chức hoạt động học tập trên lớp và bên ngoài lớp, đặc biệt là rèn luyện, hướng dẫn phương pháp tự học, tổ chức các hoạt động tham quan ngoại khóa; chưa đa dạng về hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; các bài kiểm tra chưa phát huy tối đa năng lực của người học, các điều kiện hỗ trợ HĐDH còn hạn chế. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở quan trọng để đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng HĐDH của Trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-16