SO SÁNH CÁC CẤU TRÚC “YOU A YOU B”, “YIBIAN A YIBIAN B” VÀ “VỪA A VỪA B”

  • Lưu Hớn Vũ
Từ khóa: so sánh; lỗi sử dụng; “vừa A vừa B”; “you A you B”; “yibian A yibian B”

Tóm tắt

Bài viết phân tích điểm tương đồng và dị biệt giữa “you A you B”, “yibian A yibian B”“vừa A vừa B”. Cấu trúc “yibian A yibian B” chỉ được sử dụng để liên kết hai hành động xảy ra đồng thời tại cùng một thời điểm. Cấu trúc “you A you B” được sử dụng để liên kết hai hành động không xảy ra đồng thời tại cùng một thời điểm, mà phải tích lũy qua thời gian. Cấu trúc “you A you B” còn được sử dụng để liên kết hai thành phần mang tính tính từ, hai thành phần mang tính động từ có động từ là động từ năng nguyện, động từ tâm lí và động từ phán đoán. Bên cạnh việc có thể liên kết với các thành phần mà “you A you B”“yibian A yibian B” liên kết, cấu trúc “vừa A vừa B” còn có thể liên kết hai thành phần mang tính danh từ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-11