THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG QUẢN LÍ CẢM XÚC CỦA NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN VIỆT NAM TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ SỨC KHỎE CẢM XÚC – XÃ HỘI

  • Giang Thiên Vũ
Từ khóa: khả năng quản lí cảm xúc; sức khỏe tâm thần; năng lực cảm xúc – xã hội; sức khỏe cảm xúc – xã hội; người vị thành niên Việt Nam

Tóm tắt

Sức khỏe cảm xúc – xã hội (CXXH) là hướng tiếp cận dưới góc độ sức khỏe tâm thần của năng lực CXXH. Bài viết trình bày về khả năng quản lí cảm xúc (QLCX), một trong bốn thành tố của mô hình năng lực CXXH dưới góc nhìn sức khỏe tâm thần của người vị thành niên (VTN) Việt Nam. Kết quả khảo sát và phân tích định lượng cho thấy người VTN có khả năng QLCX ở mức độ khá cao (ĐTB = 3,87). Tuy nhiên, phân tích định tính từ phỏng vấn cho thấy khả năng QLCX của người VTN vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là thao tác quản lí và điều chỉnh cảm xúc tiêu cực không hợp lí, thao tác thể hiện cảm xúc chủ yếu học từ kinh nghiệm của người khác, không phải đi từ việc nhận biết và thấu hiểu cảm xúc bản thân. Kết quả này là căn cứ quan trọng để đề xuất nội dung hướng dẫn nâng cao khả năng QLCX, cũng như khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong thành tố này và các ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển năng lực CXXH dưới góc nhìn thực trạng sức khỏe tâm thần của người VTN Việt Nam. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-11