MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ BIỂU HIỆN CẢM XÚC QUA TRANH VẼ

  • Võ Thị Tường Vy
  • Trần Lâm Thúy Vy
Từ khóa: biểu hiện cảm xúc; tranh vẽ; đạo đức nghiên cứu; kĩ thuật phân tích tranh vẽ

Tóm tắt

Bài viết trình bày cơ sở lí luận của biểu hiện cảm xúc qua tranh vẽ, làm rõ hướng tiếp cận tranh vẽ, trình bày đạo đức nghiên cứu, tiêu chí phân tích tranh vẽ. Biểu hiện cảm xúc được thể hiện thông qua công cụ trung gian là tranh vẽ, cụ thể là màu sắc, đường nét và nội dung câu chuyện trong tranh. Quá trình tìm hiểu biểu hiện cảm xúc qua tranh vẽ bắt đầu từ lúc khách thể chọn nguyên vật liệu vẽ tranh đến khi hoàn thành sản phẩm. Bên cạnh đó, việc phỏng vấn về tranh vẽ là rất quan trọng, vì như vậy, việc phân tích biểu hiện cảm xúc qua tranh vẽ sẽ có căn cứ, tránh chủ quan. Mục đích của bài báo này nhằm cung cấp thông tin cơ sở cho việc tìm hiểu, phân tích biểu hiện cảm xúc qua tranh vẽ; từ đó, tạo tiền đề triển khai một kênh giao tiếp, tiếp cận tâm lí hiệu quả bên cạnh ngôn ngữ có lời.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-11