MỘT SỐ BÀN LUẬN VỀ KIỂM HUẤN THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • Lưu Mạnh Hùng
  • Võ Thị Tường Vy
Từ khóa: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; công tác xã hội; kiểm huấn thực hành công tác xã hội; kiểm huấn viên

Tóm tắt

Bài viết đề cập những thông tin tổng quan về khái niệm, đặc trưng, mục đích, vai trò, chức năng của kiểm huấn thực hành công tác xã hội (CTXH) những yêu cầu mang tính đặc thù của kiểm huấn thực hành CTXH tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Bằng phương pháp nghiên cứu lí luận, bài viết tổng hợp và trình bày các khái niệm công cụ, mục đích và chức năng của kiểm huấn thực hành cho sinh viên (SV) CTXH, một số yêu cầu cần có của người làm công tác kiểm huấn thực hành cho SV CTXH như có năng lực chuyên môn về CTXH (đã qua đào tạo CTXH hoặc các ngành gần như Tâm lí học, Xã hội học), có kinh nghiệm thực tiễn và có hiểu biết về cơ sở thực hành, đồng thời có một số kĩ năng cơ bản như kĩ năng giao tiếp, hướng dẫn, điều phối và duy trì mạng lưới cơ sở thực hành CTXH. Kết quả nghiên cứu này cung cấp thông tin cơ sở cho việc xây dựng các tiêu chí chọn lựa kiểm huấn viên thực hành đối với SV CTXH nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo ngành CTXH tại Trường ĐHSP TPHCM.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-11