VĂN HỌC TUỔI MỚI LỚN Ở VIỆT NAM

  • Võ Văn Nhơn
  • Nguyễn Bảo Châu
Từ khóa: tuổi mới lớn; văn học tuổi mới lớn; văn học tuổi mới lớn ở Việt Nam

Tóm tắt

Hiện nay, khái niệm tuổi mới lớn đã rất quen thuộc với công chúng, nhưng văn học tuổi mới lớn vẫn còn là khái niệm tương đối mới mẻ trong lĩnh vực nghiên cứu văn học ở Việt Nam. Trong bài viết này, bên cạnh việc minh định hai khái niệm tuổi mới lớn và văn học tuổi mới lớn dựa trên cơ sở kế thừa một số định nghĩa đã có của những nhà nghiên cứu văn học phương Tây, chúng tôi sẽ vận dụng phương pháp lịch sử trong nghiên cứu văn học để mang đến cho người đọc một cái nhìn tổng quát về quá trình hình thành và phát triển văn học tuổi mới lớn ở Việt Nam, từ những bước đi đầu tiên từ đầu thế kXX cho đến nay. Bên cạnh đó, với phương pháp so sánh, chúng tôi cũng sẽ làm rõ những thay đổi của các tác giả Việt Nam trong cách lựa chọn và khai thác đề tài khi viết về tuổi mới lớn theo từng giai đoạn phát triển.  

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-13