CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ PHỤC VỤ DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

  • Trương Trí Thông
Từ khóa: du lịch làng nghề; thành phố Phú Quốc; làng nghề truyền thống; tỉnh Kiên Giang

Tóm tắt

Thành phố (TP) Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có nhiều làng nghề độc đáo thích hợp phát triển du lịch làng nghề. Thế nhưng, để phát triển làng nghề phục vụ du lịch (PVDL) hiệu quả, cần xác định các nhân tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp để phát triển làng nghề. Bài viết này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển làng nghề PVDL ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kết quả cho thấy có 8 nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển làng nghề PVDL ở Phú Quốc theo thứ tự giảm dần là: nguồn nhân lực, vệ sinh môi trường, an toàn và an ninh, sản phẩm làng nghề và dịch vụ bổ sung, cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ và sản phẩm, cơ sở vật chất kĩ thuật, sự giúp đỡ của hướng dẫn viên và đầy đủ thuyết minh viên. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển làng nghề PVDL ở Phú Quốc trong tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-13