HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI MỘT SỐ NƯỚC LÁNG GIỀNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954)

  • Nguyễn Thị Ngọc Trân
  • Nguyễn Thị Hương
Từ khóa: kháng chiến chống Pháp; hoạt động ngoại giao; Hồ Chí Minh; láng giềng;

Tóm tắt

Sau năm 1945, song song với quá trình đấu tranh chống Pháp xâm lược, việc thiết lập và mở rộng quan hệ quốc tế nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước trên thế giới đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam là rất quan trọng. Bằng các phương pháp nghiên cứu lịch sử logic và phân tích, khảo cứu tư liệu, bài viết trình bày cơ bản hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với một số nước nước láng giềng trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954) nhằm làm rõ đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Người trong hoạt động đối ngoại. Những hoạt động này nhằm mục đích hình thành liên minh chiến đấu Việt – Miên – Lào và đạt được sự ủng hộ của Trung Quốc cho cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-13