PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ TIẾNG VIỆT TỪ QUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

  • Nguyễn Thị Nhật Linh
Từ khóa: hợp đồng kinh tế; ngôn ngữ luật; cấu trúc đề; ngữ pháp chức năng hệ thống

Tóm tắt

Bài viết đề cập cấu trúc đề (thematic structure) của các hợp đồng kinh tế tiếng Việt dựa trên lí thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống về đề và thuyết. Cụ thể, bài viết tập trung nghiên cứu đề các loại, đề và tỉ lệ phân bổ của nó trong các hợp đồng kinh tế tiếng Việt bao gồm đề chủ đề, đề liên nhân và đề văn bản; đề đơn, đề đa; đề đánh dấu và đề không đánh dấu. Mục đích của bài viết nhằm khám phá các đặc trưng nổi bật của cấu trúc chủ đề trong các hợp đồng kinh tế - một thể loại văn bản pháp luật. Kết quả nghiên cứu cho thấy đề chủ đề chiếm ưu thế nhất, sau đó là đề văn bản và không có sự xuất hiện của đề liên nhân. Kết quả này cũng thể hiện đề đơn và đề không đánh dấu là loại đề chủ đạo trong ngữ liệu được lựa chọn để phân tích.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-13