VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN TIỂU THUYẾT CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐC TRÊN SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG VIỆT NAM

  • Đặng Ngọc Ngận
Từ khóa: cải biên; tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc; lí thuyết tiếp nhận; cải lương Việt Nam

Tóm tắt

Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc đã có những ảnh hưởng rất lớn trong đời sống văn học và nghệ thuật tại Việt Nam. Bài viết này chỉ ra các hình thức cơ bản trong việc tiếp nhận tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam. Cụ thể, việc tiếp nhận tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam được đặt trên các nền tảng như: sự giao lưu văn hóa; tái cắt nghĩa, tái cấu trúc tác phẩm... Việc tìm hiểu vấn đề tiếp nhận tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam sẽ giúp chúng ta có cái nhìn khách quan và khoa học về việc tiếp thu, sáng tạo cũng như nghiên cứu tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-13