NHÂN VẬT DỤC VỌNG TRONG TIỂU THUYẾT NAM BỘ ĐẦU THẾ KỈ XX

  • Trương Thị Linh
Từ khóa: nhân vật; tiểu thuyết Nam Bộ; vai hành động

Tóm tắt

Bài viết vận dụng lí thuyết mô hình vai hành động trong truyện kể dân gian của A. J. Greimas trong nghiên cứu tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỉ XX. Trong đó, miền nguồn xuất phát từ quan niệm nhân vật (acteur) và vai hành động (actant) để ứng chiếu truy xuất miền đích là các kiểu loại nhân vật thể hiện trong từng thể loại cụ thể của tiểu thuyết Nam Bộ giai đoạn này. Thông qua đó, các vai nhân vật có thể kể đến là: nhân vật anh hùng, nhân vật dục vọng, nhân vật bị hiểu lầm, nhân vật bị dụ dỗ, nhân vật trả thù… Bài viết này tập trung vào kiểu loại nhân vật dục vọng là kiểu loại nhân vật chủ yếu trong tiểu thuyết Nam Bộ giai đoạn này; từ đó nêu lên ý nghĩa của kiểu loại nhân vật này trong buổi bình minh của tiểu thuyết Nam Bộ (nói riêng) và tiểu thuyết Việt Nam (nói chung).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-13