NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ RADON TRONG NHÀ SỬ DỤNG HỆ PHỔ KẾ GAMMA

  • Lê Quang Vương
  • Nguyễn Huỳnh Khánh Duyên
  • Huỳnh Đình Chương
  • Hoàng Đức Tâm
  • Trần Thiện Thanh
  • Châu Văn Tạo
Từ khóa: radon trong nhà; MCNP; đầu dò NaI(Tl); RAD7; hoạt độ phóng xạ

Tóm tắt

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khí radon trong nhà là một trong những nguyên nhân gây ung thư phổi và cần được giám sát. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày một phương pháp đánh giá hoạt độ radon (222Rn) trong nhà dựa trên phép đo phổ gamma của đồng vị 214Bi, là sản phẩm phân rã của 222Rn trong chuỗi 238U. Đầu tiên, hoạt độ 222Rn trong năm căn phòng có kích thước khác nhau được đo bằng hệ thiết bị RAD7. Tiếp theo, hoạt độ 214Bi được xác định bằng hệ phổ kế gamma sử dụng đầu dò NaI(Tl) kết hợp với mô phỏng MCNP6. Hàm làm khớp tuyến tính thể hiện mối tương quan tốt giữa kết quả hoạt độ 214Bi và 222Rn (R2 = 0,998). Phương pháp này có thể cho kết quả dự đoán nhanh chóng hoạt độ 222Rn trong nhà, hỗ trợ điều tra giám sát các khu vực có hàm lượng 222Rn bất thường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-01